Jay

12 tekstów – auto­rem jest Jay.

Jeżeli miałabym wyb­rać po­między od­dycha­niem a Kocha­niem Ciebie ,wyb­rała bym od­dycha­nie i poświęciła swój os­tatni od­dech by po­wie­dzieć jak bar­dzo Cię Kocham. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 12 października 2010, 02:37

W życiu nie zaw­sze jest tak jak w książkach ,Trze­ba wyb­rać swoją własną drogę. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 9 października 2010, 00:21

Wo­le się okłamy­wać, niż spoj­rzeć praw­dzie że tak nap­rawdę nig­dy Cię nie będę miała. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 5 września 2010, 15:17

Nie ważne gdzie się znaj­du­jemy, po­nieważ i tak wszys­cy jes­teśmy pod tym sa­mym niebem. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 13 sierpnia 2010, 01:38

Każdy po­pełnia błędy, po­nieważ życie niema in­struk­cji obsługi . 

myśl
zebrała 30 fiszek • 11 sierpnia 2010, 20:37

Życie jest jak książka możesz zna­leźć w niej wszys­tko, lecz nig­dy nie wiesz co się wy­darzy na następnej stor­nie dopóki nie przeczytasz. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 23 czerwca 2010, 00:06

Gdy zas­ta­nawiasz się co ro­bisz nig­dy nie jes­teś pew­nin czy ro­bisz to dobrze. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 19 kwietnia 2010, 22:51

Gdy idziesz ulicą, pat­rzysz na ludzi którzy wyglądają na szczęśli­wych , lecz pod ich mas­ka­mi kry­je się samotność.
Udają że jest wszys­tko Okej gdy nie jest. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 9 kwietnia 2010, 23:48

- Co byś zro­biła jak byś wie­działa że jut­ro będzie ko­niec świata ? 
- Po­wie­działabym mu, że go kocham.
- A jak by się oka­zało, że ja­kimś cu­dem nie będzie końca świata?
- Myślę że nic, cze­kała bym na je­go reakcje.


*auten­tyczna rozmowa 

myśl
zebrała 35 fiszek • 2 kwietnia 2010, 22:45

...

Za­myka oczy. Wol­no kołysze się na bo­ki. Dziś znów sa­ma mu­si ukołysać się do snu. Za­myka oczy. Po­jawiają się ja­kieś ob­ra­zy. To ki­no. Zaczy­nają wyświet­lać film. Zauważa, że wca­le nie chciała znów [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 30 marca 2010, 21:42

Jay

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jay

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność